CDIAP de L’Hospitalet

La nostra filosofia

Entenem l’atenció precoç com el conjunt d’intervencions, assistencials i preventives, dirigides als infants de fins a sis anys, a la seva família i al seu entorn, que tenen per objectiu donar resposta a les necessitats dels nens i nenes amb trastorns en el desenvolupament o que presenten el risc de patir-los.

Som un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la primera infància amb una orientació holística que permet garantir una atenció integral dels infants.

Abordem tots els casos tenint en compte un model bio-psico-social, que ens permet fer una valoració global i a la vegada especialitzada, des de la nostra experiència clínica i l’especificitat de les diferents disciplines. La intervenció contempla els aspectes individuals de cada infant però també els interpersonals i socials, i els relacionats amb el seu propi entorn com són la família, l’escola i la cultura.

Treballem en xarxa amb els dispositius assistencials d’atenció a la infància de l’Hospitalet: escoles i escoles bressol, pediatres, hospitals, serveis socials, etc. 

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Hospitalet és un servei públic i gratuït, de caràcter universal i que forma part de la xarxa de CDIAPs del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat). Fa gairebé quaranta anys que duem a terme la nostra tasca assistencial a la ciutat de l’Hospitalet. 

Els serveis

Des del CDIAP de l’Hospitalet oferim els següents serveis:

Prevenció i detecció precoç dels trastorns i de les situacions de risc de la petita infància.

Diagnòstic i valoració mèdica, psicològica, logopèdica, fisioterapèutica i social amb una visió interdisciplinària.

Atenció terapèutica en diferents modalitats segons les necessitats: 

  • Tractament individual
  • Tractament en grup
  • Treball familiar

Orientació i assessorament a les famílies.

Assessorament a les escoles bressol, centres d’educació infantil i equips de pediatria.

Tasques de recerca, docència i formació. 

El circuit assistencial

1. La demanda:
com accedir-hi

L’atenció precoç és un dret universal per a tots els infants des de la concepció fins als sis anys que requereixin el servei, sempre que no tinguin garantida la continuïtat assistencial en un altre dispositiu. Al CDIAP de l’Hospitalet poden accedir-hi tots aquells nens i nenes i les seves famílies que estiguin empadronats a l’Hospitalet de Llobregat. Existeixen dues vies d’accés: 

  • Per indicació d’un altre dispositiu assistencial d’atenció a la infància com ara l’escola bressol, l’escola, el pediatre, l’hospital o els serveis socials. 
  • Per iniciativa familiar. 

Podeu contactar amb nosaltres amb una trucada o bé de manera presencial a qualsevol dels dos centres que tenim a la ciutat. Us demanarem les dades del vostre fill o filla, el motiu de la consulta, l’informe de derivació i un telèfon de contacte. Posteriorment us facilitarem una data per a la visita d’acollida, si es compleixen els requisits d’admissió. 

2. La visita d’acollida:
el primer contacte

En aquesta primera visita us explicarem com funciona el centre i quins professionals atendrem als vostres infants. També parlarem del motiu de la consulta -volem conèixer la vostra visió- i us demanarem informació sobre l’infant. Haureu de portar el llibre de família, el DNI, el NIE o el passaport del pare, mare o tutor legal, el carnet de salut i la targeta sanitària de l’infant, el número d’afiliació a la seguretat social, informes mèdics o d’altres informes, si en disposeu, i el full de derivació si correspon. 

3. El procés de diagnòstic:
ens coneixem

Per tal de fer una valoració de l’estat de desenvolupament de l’infant, us citarem algunes vegades perquè l’equip professional de Baulacreix puguem avaluar el vostre cas concret. Tenint en compte la valoració interdisciplinària, determinarem l’orientació diagnòstica i la proposta d’atenció terapèutica. Per últim us convocarem per explicar-vos el resultat de la valoració i, conjuntament amb vosaltres, acordarem una proposta d’atenció terapèutica si s’escau. 

4. L’atenció terapèutica:
una proposta personalitzada

L’acompanyament que us oferim parteix d’un pla terapèutic individualitzat, que revisem periòdicament i que defineix la freqüència del tractament, el o la professional o professionals que hi intervindran i els objectius que ens proposem. Atendrem el vostre fill o filla segons les seves necessitats i us implicarem en el procés mitjançant entrevistes familiars i la vostra participació en les sessions. També ens reunirem periòdicament amb els serveis socials, sanitaris i educatius que us puguin estar atenent.

5. Finalització del servei

Quan s’acosti el moment de la baixa, us acompanyarem en aquest procés. L’últim dia compartirem amb vosaltres l’informe final, que contemplarà el motiu de la baixa, la valoració diagnòstica, les intervencions que hem dut a terme, l’evolució de l’infant i la derivació a d’altres dispositius específics, si s’escau. 

L’espai

Disposem de dos espais per atendre els infants i les seves famílies: el Centre Nord i el Centre Sud, ubicats a l’Hospitalet de Llobregat. 

Ambdós locals disposen d’espais amplis (tant despatxos com sales de psicomotricitat), ventilats i lluminosos que ens permeten atendre amb comoditat els infants i les seves famílies. 

Les sales de psicomotricitat estan equipades amb tota mena de material mòbil: matalassos, escales, coixins, estructures de fusta, pilotes, teles, etc. Organitzem els diferents materials a l’espai per tal que convidin l’infant al moviment i al joc sensoriomotor i simbòlic. Fer-ho així ens permet afavorir el seu desenvolupament global tant a nivell motriu com afectiu, cognitiu, relacional i perceptiu, a través del cos i l’emoció.

Centre NORD

C/ Dr. Ramon Solanich i Riera, 14,
08906, L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 437 38 61

Horari del centre
Dilluns, dimarts i dimecres: de 9 a 19h.
Dijous: de 12 a 19h.
Divendres: de 9 a 15h.

Horari d’atenció telefònica
Dilluns, dimarts i dimecres: de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.
Dijous: de 12 a 19 h.
Divendres: de 9 a 15h.

Centre SUD

Av. del Carrilet, 137
08902, L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 296 47 52

Horari del centre
De dilluns a dijous: de 9 a 19h.
Divendres: de 9 a 15h.

Horari d’atenció telefònica
De dilluns a dijous: de 9 a 14 i de 15 a 19h.
Divendres: de 9 a 14h.

Contacte

Correu electrònic
info@baulacreix.cat
CONTACTA AMB NOSALTRES

Preguntes freqüents

Sabem que, com a pares i mares, procureu oferir la millor atenció als vostres infants des d’un inici. Per això hem elaborat un llistat de preguntes freqüents on responem els vostres dubtes més habituals i on podreu conèixer millor la tasca que fem des del CDIAP de l’Hospitalet.

Com puc saber si el meu fill o filla necessita els serveis d’un CDIAP?

Hi ha diferents indicis que us poden fer pensar que el vostre infant necessita l’acompanyament d’un o d’una professional. Per exemple les dificultats en l’alimentació, en la son, en la comunicació i/o en la relació, les alteracions en el desenvolupament motriu, etc. 

És fonamental que, quan això es detecti, els i les professionals us puguem atendre al més aviat possible perquè en aquestes edats l’infant es troba en un moment de maduració i d’important plasticitat del sistema nerviós central. L’evolució i pronòstic dels nens i nenes amb alteracions en el seu desenvolupament, depèn del moment de la detecció i posterior abordatge terapèutic apropiat, així com de totes les accions dirigides a afavorir el seu desenvolupament, siguin educatives, terapèutiques, sanitàries o socials.

Com es determinarà quin tipus d’intervenció és la més adequada pel meu fill o filla?

El circuit assistencial consta de diferents fases. A la primera, i després d’haver establert contacte amb el CDIAP, una treballadora social realitza una entrevista d’acollida amb la família per explicar-vos qui som, perquè ens expliqueu què us preocupa i pugueu omplir la documentació necessària. Durant la fase de diagnòstic, us citarem algunes vegades perquè l’equip professional de Baulacreix puguem avaluar el vostre cas concret. En aquest procés, i en funció de les dificultats i característiques de cada infant, hi participaran professionals de diferents disciplines. Serà en una valoració conjunta on es determinarà quin serà el o la professional de referència i la modalitat d’atenció indicada per al vostre infant. Posteriorment us convocarem a una entrevista familiar per compartir la hipòtesi diagnòstica i consensuar el pla terapèutic, si s’escau.

Què haig de fer si vull portar-hi el meu fill/a?

Hi ha dues vies per accedir als serveis del CDIAP: per iniciativa dels pares i mares o bé per la derivació de l’infant des del sistema educatiu, sanitari o de serveis socials. Podeu contactar-nos a través d’aquest formulari o trucar-nos qualsevol dilluns per concertar una primera visita.

Qui són els professionals que atendran el meu fill o filla al CDIAP?

Els i les professionals que formem part de l’equip de Baulacreix som experts en desenvolupament infantil i atenció precoç i en els diversos àmbits d’intervenció -infant, família i entorn-. En formem part fisioterapeutes, logopedes, neuropediatres, psicòlegs, psicomotricistes i treballadors socials.

Comptar amb un equip interdisciplinari de professionals ens permet oferir una atenció integral als infants i a les seves famílies. 

En què consisteix el procés terapèutic?

Cada infant tindrà un programa terapèutic d’atenció individualitzat, consensuat amb la família, en funció de les necessitats i dificultats detectades per l’equip de professionals. Considerem que cada infant i cada cas són únics i mereixen una atenció totalment individualitzada. 

Quant de temps hi haurà d’anar?

L’evolució i pronòstic dels infants amb alteracions en el desenvolupament depèn del moment de la detecció i posterior abordatge terapèutic, així com de totes les accions dirigides a afavorir el seu desenvolupament, siguin educatives, terapèutiques, sanitàries o socials.

La durada dels serveis ha de ser la que necessiti cada infant i s’ha d’estendre fins que les necessitats d’atenció les puguin cobrir els serveis de caràcter general, siguin educatius, sanitaris o socials o, en tot cas, quan compleixi l’edat de sis anys. Sense perjudici del caràcter universal dels serveis d’atenció precoç, prioritzem l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels i les professionals del CDIAP. S’entén per afectació greu aquella condició familiar, d’entorn o del mateix infant, que repercuteix en alguna àrea del seu desenvolupament, de manera que resta compromesa, de forma significativa, la seva capacitat adaptativa i de relació amb l’entorn.

Qui cobrirà els costos?

Com que es tracta d’un recurs públic, el servei és universal i gratuït per a tots els infants de zero a sis anys empadronats a l’Hospitalet de Llobregat. 

Formació i docència

L’equip de professionals de Baulacreix hem acumulat una gran expertesa al llarg dels gairebé quaranta anys de trajectòria de la cooperativa. Amb tot aquest bagatge creiem molt necessari integrar l’activitat assistencial amb la recerca i la formació. Els nostres professionals donen resposta a les necessitats formatives, d’assessorament i supervisió del diferents equips i entitats de la xarxa sociosanitària i educativa. També als estudiants de grau i postgrau que es volen especialitzar en petita infància. A més, realitzem propostes específiques per a famílies en format de cursos o tallers. 

Dissenyem i oferim productes formatius de manera proactiva, però també a demanda de les entitats i/o col·lectius que hi estiguin interessats.

Formació per a professionals

Desenvolupament evolutiu i afectiu en el primer any de vida dels infants de l’escola bressol
Desenvolupament evolutiu i afectiu en el primer any de vida dels infants de l’escola bressol

Formació adreçada als i les mestres sobre com entendre el nadó, de zero a dotze mesos, i les seves necessitats des d’una perspectiva global i bio-pisco-social. Aprofundirem en el desenvolupament evolutiu i afectiu dels nadons i en els possibles signes d’alerta.

Més informació
Pràctica clínica assistencial

Programa formatiu que permet a l’estudiant introduir-se en la pràctica de l’atenció precoç i en la metodologia de treball de Baulacreix, tot coneixent les especificitats de cada una de les disciplines que integren l’equip de professionals de la cooperativa. 

Més informació
La psicomotricitat en l’atenció precoç: fonaments, estratègies i aplicació

Proposta formativa per conèixer els principals conceptes teòrics en què es fonamenta la pràctica psicomotriu així com les particularitats de la psicomotricitat relacional aplicada als CDIAP. 

Més informació
El paper de l’alimentació en el desenvolupament d’altres funcions

Aquesta formació vol donar a conèixer la importància de l’alimentació infantil en el desenvolupament global dels infants per tal que els professionals puguin incorporar en la seva consulta diària un seguit d’estratègies per aconseguir uns hàbits alimentaris òptims. 

Més informació
Sessions clíniques de formació continuada PEDIATRIA – CDIAP

Proposta formativa en format de sessions clíniques sobre les següents temàtiques: alimentació i ritmes de la son, lactància i construcció del vincle, la parla i la importància de l’alimentació, els signes d’alarma i diagnòstic diferencial en trastorns de zero a un any, trastorns del llenguatge i TEA. 

Més informació
Seminari sobre la tècnica i metodologia d’observació a l’aula de l’escola bressol

Formació adreçada a mestres i educadores d’escoles bressol per tal que, mitjançant la meodologia de l’observació, puguin detectar i derivar els infants que presentin trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne.

Més informació
La plagiocefàlia i la braquicefàlia posicionals
La plagiocefàlia i la braquicefàlia posicionals

Hi ha diferents alteracions que poden generar una deformitat en els ossos del crani del nadó i en el correcte creixement d’aquest, es poden produir abans del naixement, en una etapa prenatal o després del naixement, en l’etapa postnatal. La plagiocefàlia i la braquicefàlia posicional són dos tipus d’alteracions de la forma del crani que trobem amb freqüència entre els nadons atesos al CDIAP entre els 0 als 6 mesos de vida, però hi ha formes de prevenir la seva aparició i de tractar-la un cop ha aparegut. 

Cos i emoció en atenció temprana

El curs reflexionarà sobre la importància de la psicomotricitat relacional com a fonament de la co-construcció com a subjectes sans que permeti trobar una base segura a partir de la qual explorar el món que ens envolta en un procés d’individuació en comunicació amb altres identitats. S’abordaran temes des d’un àmbit educatiu, preventiu i terapèutic.

El reflux gastroesofàgic en nadons

La detecció precoç del reflux gastroesofàgic, especialment d’aquells nadons que no presenten vòmit freqüent però si malestar o altres símptomes menys comuns, és molt important per evitar posteriors dificultats o trastorns. Es parlarà de la detecció, diagnòstic i tractament d’aquest tipus de reflux en els nadons i es donaran estratègies de maneig que en faciliten la reducció.

Els processos de dol dels infants i els seus familiars

Quan es produeix la mort d’un ésser estimat, és important atendre a les emocions dels infants i tenir-les en compte en el procés de dol. Especialment quan són petits, la primera reacció pot ser d’apartar-los i ometre informació per evitar-los un patiment que pensem que no podran encaixar, però aquesta reacció pot ser contraproduent. Cal fer-los partícips i informar-los de la situació, sempre de manera clara, senzilla i adaptada al vocabulari que puguin entendre. És important que puguin expressar lliurement les seves pors i acompanyar-los en el ventall d’emocions que experimenten. 

Diagnòstic diferencial del retard del llenguatge, trastorn del llenguatge i trastorn específic del llenguatge

El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) és un trastorn greu i persistent que afecta a l’adquisició del llenguatge des dels seus inicis, es perllonga durant la infància i l’adolescència i pot deixar en alguns casos seqüeles significatives en l’edat adulta. Cal tenir en compte que inicialment els seus símptomes es solapen amb els d’altres patologies del desenvolupament i, per tant, cal realitzar el diagnòstic diferencial per oferir l’atenció terapèutica adequada. 

Diagnòstic diferencial del trastorn d’espectre autista (TEA) en atenció precoç

Especialment en la petita infància, existeix una varietat de matisos que poden respondre  a diverses alteracions en el desenvolupament i relacionades amb el trastorn de l’espectre autista (TEA). Per aquest motiu  és imprescindible establir un diagnòstic diferencial sòlid. D’això en dependrà el plantejament d’un pla terapèutic i un programa d’intervenció adequat i específic.

Supervisió i formació d’equips professionals

Promovem el treball de qualitat amb la supervisió d’equips de professionals. Transmetem l’experiència amb la creació d’espais formatius i de supervisió per a professionals. Generem coneixement, discurs i pràctiques específiques i pròpies de l’atenció precoç.

El nadó prematur en el primer any de vida

L’evolució del nadó prematur en el primer any de vida està condicionada per l’edat gestacional al néixer però també per la seva situació clínica i patològica. Cal conèixer les particularitats pròpies d’aquests nadons per tal d’acompanyar-los en el seu desenvolupament, tant a ells com a les seves famílies. 

Formació per a famílies

Ja tenim un nadó

Amb aquesta proposta volem facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d’intercanvi a on compartir vivències i experiències, reforçar una percepció positiva de la maternitat i la paternitat i de la seva competència com a mares i pares.  El taller compta amb la participació d’una psicòloga del CDIAP i una professional del CAP, que es complementen amb un objectiu en comú: facilitar i fomentar l’autonomia per part dels pares i mares en la cura dels seus infants, així com desenvolupar el rol de la família com promotora de la salut, enfortint la unió i la xarxa familiar

Més informació
El desenvolupament dels infants de zero a vint-i-quatre mesos

Els dos primers anys de vida són essencials pel desenvolupament del nadó. Mitjançant la relació amb les seves figures de referència, se’ls pot proporcionar les situacions i l’entorn adequats per tal d’afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i potencialitats tant a nivell motriu, com cognitiu i emocional. En aquest taller reflexionarem sobre quin tipus de jocs i activitats podem fer amb el nostre infant per tal d’afavorir i facilitar el seu desenvolupament.

Més informació
Control d’esfínters

En aquest taller parlarem sobre què significa el control d’esfínters i sobre com acompanyar els nostres infants en aquest procés, de la forma més respectuosa possible per tal que puguin autoregular-se, al seu propi ritme i sense imposició adulta, preservant-los d’aquesta manera de futurs trastorns.

Els límits

Els límits són una part important en l’educació i la criança dels nostres infants i sovint esdevenen una dificultat per als pares i mares. Posar límits als infants és bàsic per al seu creixement, sobretot si van acompanyats de comunicació i diàleg. Els ofereix ordre (qui són els adults, qui són els infants, qui cuida, què està permès i què està prohibit, etc.) i els aporta seguretat afectiva i física.

Les rebequeries

Les rebequeries formen part del creixement dels infants i solen ocórrer quan comencen a tenir els seus propis interessos i aquests són diferents dels de l’adult. És una etapa en què l’infant desitja i gaudeix de la sensació de fer-se gran i comença a raonar, però encara no té el llenguatge suficient per explicar què li passa i tampoc sap gestionar les seves emocions. En aquest taller abordarem com podem acompanyar les rebequeries dels nostres infants. 

L’alimentació

El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers anys de vida perquè, a més de facilitar un bon estat nutricional i un creixement òptim, pot ajudar a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adulta. L’infant, des que és nadó fins que té tres anys d’edat, aprèn a mamar, tastar, mastegar, empassar i manipular aliments. L’alimentació també facilita espais privilegiats per a la comunicació, ja que permet el contacte físic, visual i auditiu amb la mare, el pare o la figura de vincle. Els àpats han de ser, doncs, espais de contacte, de relació i d’afecte. 

La son

La son dels nadons no es pot comparar amb la dels adults. Fins als cinc mesos, els nadons dormen igual que ho feien dins de l’úter i, per tant, el seu rellotge biològic segueix un ritme que encara no està sincronitzat amb la llum solar. Així, els nadons solen dormir durant períodes curts de temps i sense tenir en compte en quin moment del dia es troben. Aquests hàbits són conseqüència que els nadons encara no tenen prou desenvolupada la part del cervell on es troba el rellotge biològic dels adults.

El paper de la família en la criança i habilitats parentals

La responsabilitat de promoure valors, actituds i comportaments saludables, que afavoreixin el desenvolupament adequat dels infants recau avui dia sobre les famíliesi, principalment, sobre les mares i els pares. El taller que oferim vol promoure el desenvolupament de models parentals adequats, millorar les competències de criança i habilitats de pares i mares i aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva.

La descoberta de la sexualitat a la infància

Per parlar d’afectivitat i sexualitat no hi ha edat. Podem i hem de fer-ho des que els nostres fills i filles són petits. De la mateixa que cal normalitzar temes com l’anatomia i el sexe, també convé tractar amb els nostres infants altres àmbits de la sexualitat com són la identitat, els rols de gènere o l’afectivitat.

El desenvolupament del llenguatge

Partint de la idea que el llenguatge és bàsic per a la interacció i que no s’ensenya sinó que s’aprèn, en aquest taller explicarem els requisits, funcions, etapes i factors interns i externs que defineixen el llenguatge, establint conceptes genèrics però entenent també que cada infant segueix un ritme diferent.
També abordarem les diferents alteracions en el llenguatge, diferenciant entre retard i trastorn, i explicarem quins són els principals signes d’alerta per tal de transmetre la importància de la detecció i intervenció precoç. 

Publicacions

En aquest apartat trobareu un llistat dels llibres i/o publicacions científiques en què els professionals de Baulacreix hem participat aportant la nostra visió professional després d’anys d’experiència. 

Llibres

Un cambio de mirada. Bebé prematuro, familia y profesionales. Desde la primera atención en el hospital a la vinculación y seguimiento en el CDIAP
Bel, C.; Gargallo, E.; Leonhardt, M.; Pi- Sunyer, M.T.; Rodríguez, B.; Sánchez, L. 2015. Editorial Círculo Rojo.