Pràctica clínica assistencial

Programa formatiu que permet a l’estudiant introduir-se en la pràctica de l’atenció precoç i en la metodologia de treball de Baulacreix, tot coneixent les especificitats de cada una de les disciplines que integren l’equip de professionals de la cooperativa. 

A partir de la participació dels estudiants  en les diferents activitats assistencials que configuren el dia a dia al CDIAP, aquesta formació permet una introducció en la pràctica de l’Atenció Precoç en general i de manera específica en la metodologia de treball de Baulacreix. 

A qui va dirigit

Graduats, llicenciats o diplomats en Psicologia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Pedagogia, Psicopedagogia, Teràpia Ocupacional, Treball Social o titulacions afins.

Objectius
 • Introducció en la pràctica de l’Atenció Precoç en general i de manera específica en la metodologia de treball de Baulacreix
 • Coneixement de les funcions i activitat assistencial de cada una de les disciplines que integren l’equip.
 • Introducció formació i aplicació de la metodologia i línia de treball de Baulacreix.
 • Introducció en la metodologia de treball d’un equip interdisciplinar en relació amb: 
  • Pràctica clínica:

   Valoració diagnòstica: recollida de dades de l’anamnesi, observació directa, valoració del nivell de desenvolupament, dades referides pels pares, escola, facilitar el coneixement de les classificacions diagnòstiques utilitzades en la nostra població, etc

   Devolució diagnòstica i pla d’atenció: hipòtesi diagnòstica, orientació terapèutica, setting.

   Tractament: aliança terapèutica, abordatge terapèutic, treball interdisciplinar, interconsultes, visites de seguiment.

   Possibilitat d’observar diferents tipus de tractament, en funció de la disponibilitat del servei i de la persona de pràctiques: grups d’infants, grups de pares, etc.
  • Treball intern: funcionament de la nostra base de dades, coneixement dels protocols i procediments que garanteixen la nostra pràctica clínica. Així com assistència a les sessions clíniques, sessions de supervisió, reunions d’equip i reunions interdisciplinars. 
  • Treball extern: a través de la tasca assistencial dels professionals formadors, coneixement i possibilitat d'assistència a coordinacions amb la xarxa que configura l’Hospitalet de Llobregat (EAP, escoles, escola bressol, CAP, etc.) 
 • Assessorament bibliogràfic i documental.
Metodologia

Assistència a la pràctica clínica i assistencial  amb els diferents professionals que integren l’equip de Baulacreix.

Dotació d’un espai de supervisió per tal d’integrar l’experiència pràctica amb el recorregut professional i personal de l’estudiant, així com resoldre dubtes o profunditzar en temes d’interès. 

78 hores 

Docents

Els professionals de les diferents disciplines que formen part de l'equip del  CDIAP.

Observacions

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials.

També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Tornar